جمل مفعول به

.

2023-05-28
    د احمد ابراهيم جلوب